Regulamin Serwisu CECinSEO.org

Serwis CECinSEO.org jest oficjalną stroną Competence Examination Center in SEO prowadzonej przez firmę Wake App Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Edwarda Mroza 13/1, 10-692 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000414216, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 5000 zł, nr NIP 739-385-34-23, nr REGON 281381151, zwaną dalej Administratorem lub Właścicielem.

 • Usługa – odpłatne potwierdzenie kompetencji w dziedzinie pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, prowadzone w formie egzaminu pisemnego na zasadach opisanych poniżej.
 • Serwis - zestaw stron internetowych dostępnych w ramach/obrębie domeny CECinSEO.org, za pomocą którego Użytkownicy dokonują zapisów, opłacają egzaminy, sprawdzają aktualne informacje oraz wyniki egzaminów prowadzonych w ramach Usługi przez CEC in SEO.
 • Organizator egzaminu – podmiot Competence Examination Center in SEO (w skrócie CEC in SEO) prowadzący Usługę jako marka należąca do Właściciela.
 • Użytkownik/Kandydat - osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usługi poprzez dokonanie zapisu na wybrany termin egzaminu prowadzonego w ramach Usługi.
 • Panel - zamknięta część Serwisu dostępna jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.

Część I - Polityka prywatności i ochrona danych

Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.

 1. Serwis pod żadnym pozorem nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu. Dane podawane przez Użytkownika i gromadzone przez Serwis w celu realizacji Usługi stanowią własność Użytkownika i bez jego zgody nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie.
 2. Informacje podawane przez Użytkownika podczas rejestracji, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz imię będą wykorzystywane przez Administratora do kontaktu w sprawach związanych z egzaminem.
 3. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora za pomocą poczty elektronicznej. Wysyłane wiadomości e-mail mogą mieć charakter informacyjny, edukacyjny, a także handlowy.
 4. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może w dowolnym terminie zamknąć zarejestrowane w systemie konto, co będzie skutkowało rezygnacją z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną. W celu zamknięcia konta należy wysłać wiadomość do Administratora korzystając z formularza zamieszczanego na stronie: http://www.cecinseo.org/kontakt.html
 5. Dane osobowe takie jak: Imię, Nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania i rozliczenia Usługi oraz dokonania weryfikacji tożsamości na egzaminie.
 6. Serwis stosuje mechanizm "cookies". Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

Część II – Zamówienie i skorzystanie Usługi

 1. Usługa polega na przeprowadzeniu egzaminu z dziedziny pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych na różnych poziomach zaawansowania i w zakresie zgodnym z Kartą Kompetencji udostępnianą Użytkownikom po dokonaniu zapisu na egzamin na stronach Serwisu.
 2. Egzaminy prowadzone w ramach Usługi są odpłatne, a ich ceny są podawane na stronach Serwisu. Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu lub wysyłanych informacjach handlowych są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
 3. Do egzaminu prowadzonego w ramach usługi mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi rejestruje się w Serwisie, wybierając jeden z terminów egzaminu, a następnie dokonuje płatności za pomocą bezpiecznych płatności elektronicznych prowadzonych przez serwis Transferuj.pl (prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna) albo na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności.
 5. Administrator wystawia faktury VAT podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za Usługę. W celu otrzymania faktury należy uzupełnić w Panelu w zakładce "Ustawienia konta" następujące pola: Nazwa firmy, NIP oraz adres. Wystawione faktury VAT będą dostępne w Panelu w formie elektronicznej w zakładce "Płatności". Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Część III – Organizacja egzaminu

 1. Po dokonaniu rejestracji na wybrany egzamin i dokonaniu płatności Użytkownik przystępuje do egzaminu w miejscu podanym w Panelu na siedem dni przed terminem egzaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca egzaminu. W wypadku zmiany terminu i miejsca Organizator poinformuje Kandydata o tym fakcie w Panelu oraz drogą poczty elektronicznej.
 3. Kandydaci przystępują do egzaminu osobiście. Każdy z Kandydatów zostanie wylegitymowany przed przystąpieniem do egzaminu w celu potwierdzenia tożsamości.
 4. Egzamin ma formę pisemną. Składa się ze 100 pytań zamkniętych i 3 możliwych odpowiedzi, z których należy wybrać jedną poprawną. Wagi poszczególnych pytań są równe i wynoszą po 1 punkcie za każde pytanie. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu wynosi 100. Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli jego uczestnik uzyskał ponad 70% punktów. Struktura pytań jest zgodna z Kartą kompetencji ustanowioną przez CEC in SEO i publikowaną na stronach Serwisu w formie skróconej oraz w formie rozszerzonej, udostępnianej Kandydatom po dokonaniu zapisu na egzamin.
 5. Kandydaci podczas egzaminu polegają wyłącznie na własnej wiedzy, którą nabyli do momentu oficjalnego otwarcia sesji egzaminacyjnej. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz korzystania z jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, włączając w to pomoc zaczerpniętą od innych uczestników egzaminu oraz materiały informacyjne zapisane na jakichkolwiek nośnikach bądź transmitowanych za pomocą urządzeń multimedialnych.
 6. Kandydaci podczas egzaminu są monitorowani przez członków komisji egzaminacyjnej wszystkimi dozwolonymi prawnie metodami. W przypadku stwierdzenia podczas egzaminu:
  • korzystania przez Kandydata z pomocy zewnętrznej przy odpowiadaniu na pytania egzaminacyjne;
  • próby nawiązania kontaktu z osobami nie będącymi członkami komisji egzaminacyjnej;
  • przemieszczania się poza obręb własnego stanowiska egzaminacyjnego;
  • zaglądania do wyników innych uczestników egzaminu;
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego lub urządzeń multimedialnych;
  Kandydat zostanie wyproszony z sali egzaminacyjnej, a jego egzamin zostanie zakończony z wynikiem negatywnym.
 7. CEC in SEO sprawdzi wynik egzaminu i prześle go Użytkownikowi w ciągu 30 dni od terminu podejścia do egzaminu za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz wyświetli go w Panelu. Udostępniona zostanie wyłącznie punktacja uzyskana przez Kandydata w zestawieniu z punktacją możliwą do uzyskania z podziałem na dziewięć zagadnień/kompetencji egzaminacyjnych. Organizator egzaminu nie udostępnia szczegółowych wyników egzaminu.
 8. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminacyjny, wraz z wynikami egzaminu otrzymają certyfikat pocztą tradycyjną. Uzyskają również dostęp do materiałów graficznych i oficjalnego profilu, który mogą wykorzystać do potwierdzenia
 9. Kandydaci biorący udział w egzaminie zobowiązują się do:
  • nie utrwalania poznanych pytań egzaminacyjnych;
  • nie rozpowszechniania poznanych pytań egzaminacyjnych;
  pod rygorem anulowania uzyskanych dotąd certyfikatów i zablokowania możliwości ponownego ubiegania się o certyfikaty wydawane przez Organizatora egzaminu.

Część IV – Reklamacje, odstąpienie od usługi, odpowiedzialność

 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://www.cecinseo.org/kontakt.html
 2. Administrator prześle potwierdzenie przyjęcia rezygnacji niezwłocznie po jej otrzymaniu na adres e- mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.
 3. W przypadku terminowego złożenia rezygnacji z Usługi, Administrator zwróci Użytkownikowi kwotę płatności za usługę w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji.
 4. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

Data aktualizacji: od 18 grudnia 2014